Optimera vår miljöpåverkan

Optimera vår miljöpåverkan

Vi strävar efter att minimera materialanvändningen, reducera kemikalierna samt öka möjligheten till cirkularitet genom t.ex. återanvändning och återvinning. Att reducera vårt CO2e-avtryck i hela värdekedjan är högt prioriterat.

Optimera vår miljöpåverkan

För att optimera vår miljöpåverkan har vi valt tre strategiska initiativ:

• Cirkulär design
• Reducera CO2e-utsläpp
• Hållbart skogsbruk och kvalitetsarbete hos oss på Ballingslöv

Cirkulär design

Med cirkulär design menar vi design som möjliggör återanvändning av produkten. I designfasen fokuserar vi på materialval och resurseffektivitet samt förebyggande åtgärder för längre livslängd och aktiviteter för att öka separerbarheten.

Cirkulär design - Exempel på genomförda aktiviteter

• Utbildning – Genomfört en utbildningsdag för koncernens hållbarhetsprojektledare på Stena Recyclings anläggning i Halmstad, i syfte att öka kunskapen om produktdesign för återvinning samt studiebesök avseende återvinning av vitvaror. Anordnat ”Circular Sustainability Day”, en utbildningsdag med syfte att ge ny kunskap och idéer om cirkulär design och livscykelperspektiv vid utformningen av produkterna. Medarbetare från samtliga bolag i koncernen medverkade, däribland marknadsförings-, produktutvecklings och inköpschefer samt projektledarna för hållbarhet.

• Återvinningsanalys – Tillsammans med Stena Recycling har vi genomfört en analys av våra produkter, för att öka förståelsen för möjligheterna till förbättrad materialåtervinning. Analysen visar var i resurseffektivitetshierarkin våra produkter befinner sig och behovet av separerbarhet och produktdesign för återvinning.

• Resurseffektivitetshierarki – Vi arbetar utifrån resurseffektivitetshierarkin, där fokus är att förflytta oss uppåt i hierarkin, genom att förlänga våra produkters livslängd, minska resurs- och materialanvändningen samt möjliggöra återanvändning och återvinning. Främst inom designfasen har metoden implementerats.

Mål

Ambition 2030:
>95 % av våra produkter är möjliga att materialåtervinna

Mål 2022:
>99 % av våra produkter är återvinningsbara, inklusive energiåtervinning

Status 2019:
>98 % av våra produkter är återvinningsbara, inklusive energiåtervinning och 98 % återvinningsbarhet av vitvarorna

Reducera CO2E-utsläpp

Vi har alla ett ansvar i arbetet med att begränsa utsläppen och den globala temperaturhöjningen. För att förstå våra CO2e-utsläpp påbörjade vi 2018 en utförlig mätning av våra utsläpp av växthusgaser, hos samtliga affärsenheter. Vi har mätt, analyserat och internt kommunicerat våra CO2e-utsläpp, både utifrån verksamheterna och utifrån livscykelanalyser av våra produkter. Därmed har vi fått en ökad medvetenhet i hela företaget samt identifierat och genomfört åtgärder.

När ett kök, ett badrum eller en förvaringslösning finns i våra kunders hem är vår förhoppning att de används och vårdas väl under en lång tid. På det sättet sparas resurser och vi ser därför att hög kvalitet är ett av våra viktigaste bidrag till att minska miljöbelastningen.

Vår produktion och alla delar av vår värdekedja har en miljöpåverkan som vi vill minimera. De livscykelanalyser som vi har gjort ger oss kunskap om klimat- och miljöbelastningen från utvinning av råvaror, energianvändning under förädling, transporter, våra egna produktionsanläggningar, användningsfasen och sluthanteringen. Därmed har ett antal områden identifierats där vi ser tydliga förbättringsmöjligheter och flera aktiviteter har redan påbörjats.

Reducera CO2e-utsläpp - Exempel på genomförda aktiviter

Livscykelanalyserna ger oss värdefull information om var i produktens livscykel de väsentliga CO2e-utsläppen är. Detta banar väg för tydliga beslut med riktade åtgärder där de ger störst effekt. Vi kan välja bort och välja nytt när det gäller material, design och processer. Det är kunskap som bidrar till att vi kan ta flera kliv framåt och som vi kan föra vidare till våra leverantörer och kunder så att även de kan ta ansvar för att minska sin miljöpåverkan.

Under året har vi gjort livscykelanalyser (LCA) på stomme, lucka och olika bänkskivor. Att kvalitet är en viktig faktor vet vi, eftersom hållbara produkter ger lägre resursanvändning vilket i sin tur genererar mindre utsläpp och avfall. Vidare ser vi hur viktig användning av fossilfri energi är, liksom utvinning av råvaror och transporter. Genom livscykelanalyserna får vi betydelsefull kunskap som ger oss flera möjligheter till förbättringar.

Mål

Ambition 2030:
CO2e < 2 000 ton (-50 % vs mål 2022)

Mål 2022:
CO2e < 4 000 ton (ca -40 % vs 2018)

Status 2019:
CO2e: 5 545 ton (-16 % vs 2018)
Se hur olika materialval
påverkar kökets klimatavtryck
Kökets klimatavtryck i siffror

Hållbart skogsbruk

Med hållbart skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet,vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.

Våra kök och badrum är till stor del byggda av trä, till stommar, luckor, lådor och bänkskivor. Träd binder koldioxid när de växer och det fortsätter vara bundet i materialet sålänge det inte bränns upp eller förmultnar, vilket gör att trä är en hållbar råvara. Samtidigt är avverkning av skog en av vår tids globala utmaningar. En del i vår strategi är att inköpen av träprodukter ska komma från hållbart skogsbruk ur såväl miljömässig som social synvinkel. För att känna oss trygga med att skogen är hållbart odlad och avverkad fokuserar vi nu på att i full utsträckning köpa certifierat trä. Valda certifieringar är FSC och PEFC.

Hållbart skogsbruk - Exempel på genomförda aktiviteter

100 % certifierat trä. Ballingslöv AB har tagit beslut om att allt trä ska vara certifierat. Certifierat trä innebär hållbart skogsbruk både vad gäller krav på återplantering samt goda arbetsförhållanden.

Mål

100 % certifierat trä i våra produkter.

Kvalitetsarbete hos oss på Ballingslöv

 • Miljö - Mål och riktlinjer

  Mål och riktlinjer

  Miljöarbetet är en kontinuerlig process utan slut. Vi sätter hela tiden upp nya mål och riktlinjer, inte minst vad gäller våra mål att minska utsläppen och vår energiförbrukning. Tack vare vår tradition och våra engagerade medarbetare finns det idag ett väl strukturerat miljö- och kvalitetsarbete hos oss på Ballingslöv.

 • Höga krav i alla led

  Trots att trä är en råvara som i sig är naturlig, strävar vi efter att minimera miljöpåverkan genom att ställa krav på tillverkare och leverantörer så att produkterna följer gällande miljönormer och, i ursprungsledet, ett miljövänligt och ansvarsfullt skogsbruk.

 • Kretsloppstänkande

  Ledstjärnan i Ballingslövs miljöarbete är kretsloppstänkande. Detta är en viktig utgångspunkt redan i design- och utvecklingsfasen av en ny produkt. Så mycket som möjligt ska vara biologiskt nedbrytbart utan att produkten tappar i livslängd.

 • Organiska lösningsmedel

  Organiska lösningsmedel

  •  1992, 1995, 2010 och 2011 gjordes investeringar i effektiva reningsanläggningar
  •  1995 och 2003 installerades destillationsutrustningar
  •  Totalt renas idag 115 000 m3/h lösningsmedelbemängd luft i timmen

 • Stoft från panncentral

  Stoft från panncentral

  •  1984 påbörjades arbetet med rökgasrening
  •  Flera investeringar har gjorts genom åren
  •  Utsläppen har minskat från 195 mg/nm3 1989 till 9 mg/Nm3 tg

 • Energiförbrukning

  Energiförbrukning

  •  1984 installerades en ny panna som möjliggör uppvärmning via förbränt materialspill
  •  Flera investeringar har gjorts genom åren i exempelvis ledbelysning, lågenergilampor och frekvensstyrda flöden för att minska elanvändningen

 • Avfallshantering

  Avfallshantering

  •  1995 påbörjades källsortering i sju avfallsslag vilket innebar en reduktion av deponiavfall med 75 %
  •  Idag sorteras 46 avfallstyper varav 15 klassas som farligt avfall

Garantier / trygghet
Hållbara produkter som garant för lång livslängd

 Att köpa ett kök från Ballingslöv är och ska vara en trygghet. Vi tillverkar kvalitetskök med en förväntad livslängd på 30-40 år och vi ser flera exempel på kök som fortfarande är väl fungerande efter 50-60 år.

 Vi lämnar 10 års garanti på skåpstommar samt 20 års funktionsgaranti på lådor och gångjärn. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

Källsortering och säkert vatten
Vi gör det enkelt att sortera och underhålla ditt kök för lång livslängd

 Källsortering blir en allt viktigare syssla och ett krav från såväl samhälle som från oss själva som kunder. Det viktiga är att ge bra möjligheter att – oavsett nivå på fraktionering – på ett enkelt och lätthanterligt sätt kunna källsortera på absolut bästa tänkbara sätt för dig och vår omvärld.

 Vårt erbjudande ska passa för alla kommuners olika krav på hur sorteringen ska utföras avseende t ex fraktioner samt typ av påse för sortering av organiskt restavfall.

 Ballingslöv erbjuder flera olika lösningar beroende på förutsättningarna i köket eller bostaden. Samtliga klarar givetvis Boverkets krav på källsortering/avfallshantering. Kika gärna på våra olika smarta lösningar för sortering här på vår hemsida eller i butik.

 Den största risk som finns i ett kök är risken för en vattenskada. En vattenskada kan vara förödande för att få ut maximal linvslängd av ditt kök. Därför har vi länge arbetat med lösningar för att minimera skador vid eventuella vattenläckage. Med din leverans får du hos oss som standard alltid med ett vattentråg till våra sopskåp som fångar upp ett visst eventuellt läckage. Vill man ta steget vidare erbjuder vi även en lösning tillsammans med en av våra partners där vi har en liten ”puck” som läggs löst på plats där det kan finnas risk för vattenskada. Pucken varnar en app i din mobil om underlaget blir fuktigt. För bästa trygghet (”sova gott om natten”) erbjuder vi en mätare som känner av tryckfall på inkommande vatten. Vid eventuellt tryckfall stoppas inkommande vatten, denna lösning hindrar inte bara vattenskador i köket utan i hela hemmet oavsett om du är hemma eller inte.

Produkt-kvalitet / Märkningar

 Ytbehandlingen är ett hjärta i vår slutliga produkt och en lucka kan till exempel genomgå upp till 30 olika moment bara i ytbehandlingen innan den har fått den finish och tålighet vi kräver för att nå sin maximala livslängd hemma hos dig.

 Vi testar motståndskraften efter Möbelfaktas test (”Testing of surface durability”) för att få ett tredjepartsgodkännande kring kvaliteten och för att säkerställa att produkten klarar den livslängd som vi och våra kunder förväntar sig.

 Vi följer minst Svensk standard (SS 839030:2017) för bedömning och klassificering av Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkningen. Dock finns det flera punkter där vi inte nöjer oss med de kraven och därför har satt egna tuffare interna krav.

 Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera material, delkomponenter och processer för att stötta miljön. Idag är majoriteten av våra produkter bedömda och listade hos de vanligaste miljöbedömningarna.

 Våra Byggvarudeklarationer (eBVD), där vi själva deklarerar produkterna kompletteras med bedömningar/listningar hos BASTA, Sunda hus, Byggvarubedömningen och Svanen småhus.

 • logo fsc

  FSC

  FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. T ex är samtliga våra träbänkskivor tillverkade av FSC-certifierat virke.

  Vill du veta mer?

 • logo fti

  FTI

  Ballingslöv är anslutna till FTI som ser till att insamling och återvinning fungerar.

  Vill du veta mer?

 • logo iso 14001

  ISO 14001

  Ballingslövs miljöpolicy är ledstjärnan i miljöledningsarbetet enligt ISO 14001.

  Vill du veta mer?

 • logo ecodriving

  EcoDriving

  Ballingslövs chaufförer är utbildade i ecodriving för att minska utsläppen av växthusgaser från fordonen.

  Vill du veta mer?

Transportoptimering

 Våra erfarna transportledare och chaufförer planerar och optimerar alla våra rutter utifrån att transportera så effektivt och smart som möjligt. Vårt kvalitetsarbete är också en viktig del i transporten för att säkerställa att dina produkter är felfria vid ankomst och att vi därmed undviker eventuella ersättningsleveranser.

 När vi är ute på vägarna med våra eco-drive körda lastbilar passar vi på att hjälpa andra med sina transporter. Detta genom att ständigt eftersträva att transportera andras gods när våra bilar går i retur söderut. På så vis hjälper vi oss själva, erbjuder andra företag ett bra transportalternativ och minimerar miljöpåverkan. Det känns bra tycker vi.

 Vi försöker hela tiden att investera i en en så miljösmart transportflotta som möjligt och använda den senaste reningstekniken. Alla våra chaufförer är utbildade och utbildas löpande i Eco-driving som handlar om att köra så miljömässigt smart som bara möjligt. Vi mäter och utvecklas hela tiden och våra chaufförer sätter en stor stolthet i att köra på det absolut resursklokaste sättet.