Främja respektfull affärsetik

Främja respektfull affärsetik

Att främja respektfull affärsetik betyder för oss att vi värnar om medarbetarnas rättigheter, uppmuntrar ärlighet och delaktighet samt arbetar för att motverka diskriminering, mutor, korruption och barnarbete. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa vår interna affärsetik och fokus ligger på beteenden som gör att vi agerar korrekt.

Främja respektfull affärsetik

För att främja respektfull affärsetik har vi valt två strategiska initiativ:

• Ansvarsfulla inköp
• Transparent kommunikation

Ansvarsfulla inköp

Vi fokuserar på en transparant och hållbar försörjningskedja avseende såväl medarbetare som miljö och samhälle. Att säkerställa ansvarsfulla inköp är mycket viktigt för oss. Vi har analyserat vår värdekedja för att identifiera risker för bristande arbetsförhållanden, brott mot mänskliga rättigheter samt korruption. Vi bedömer riskerna som relativt låga då mer än 98 procent av våra leverantörer finns i Europa och de står för drygt 99 procent av inköpsvolymen.

De länder som vi handlar med där vi har identifierat högst risk gällande arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter står sammanlagt för mindre än en procent av vår inköpsvolym.

Ansvarstagande, certifierade partners

 Ett av våra nyckeltal i hållbarhetsredovisningen, kopplat till mänskliga rättigheter är att varje leverantör signerar Ballingslövskoncernens Code of Conduct som säkerställer att produkterna tas fram på ett sätt som är bra för miljön och människan.
Vår ambition är också att i urvalsprocessen av leverantörer ta stor hänsyn till hur de presterar hållbarhetsmässigt och i möjliga fall låta den faktorn vara betydande i selekteringen. Hållbarhetscertifieringar, ursprungskontroller och transparenta varudeklarationer är delar som kan påvisa framdrift i leverantörers hållbarhetsarbete.

 Fundamentet i miljöarbetet är vårt ledningssystem, certifierat mot ISO 14001: 2015. Detta har vi sedan första certifieringen 1997 kontinuerligt utvecklat till ett stöd för att nå ständig framdrift i miljörelaterade frågor.
Systemet är känt i hela organisationen och väver samman relevant information med rutiner, arbetsbeskrivningar, mål, handlingsplaner och policys.
Miljöledningssystemet är levande och utvecklas och underhålls löpande av ansvariga inom respektive miljöområde.

Ansvarsfulla inköp – exempel på genomförda aktiviteter

Under 2019 har vi påbörjat en hållbarhetsdialog med våra största leverantörer, för att tillsammans belysa och förbättra viktiga hållbarhetsaspekter. Detta arbete kommer att intensifieras under 2020. Genom att skapa bra relationer med våra förstaledsleverantörer och tillsammans bygga kunskap och förståelse för hållbarhetsfrågorna tror vi att vi kan nå även de delar av värdekedjan som vi inte har direkt kontroll över. Vår ambition är att alla våra inköp ska göras från leverantörer med hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Mål

Mål 2019:
100 % av våra större leverantörer har accepterat vår uppförandekod.

Transparent kommunikation

Med transparent kommunikation menar vi att vi ska fortsätta kommunicera på ett ärligt och transparent sätt, såväl internt som externt och vi ska ta vårt ansvar för att dela kunskap och medvetenhet gällande hållbara val.
Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv, här och nu samt för kommande generationer, oavsett relation till oss – medarbetare, samarbetspartner, leverantör, kund, samhällsmedborgare eller annan intressent.

Vårt hållbarhetsarbete under 2019 har gett oss värdefulla kunskaper så att vi framöver, i ännu större utsträckning, ska kunna hjälpa våra kunder att göra kloka och hållbara val.
Se hur olika materialval
påverkar kökets klimatavtryck
Kökets klimatavtryck i siffror