Schysst tillverkat i Ballingslöv

Svensktillverkat

Sedan 1929 har vi tillverkat våra produkter i skånska Ballingslöv med omsorg om anställda och miljö.

Schysst tillverkat i Ballingslöv

 Genom att vara självförsörjande i stora delar av våra processer kan vi ta ett stort och tydligt ansvar. Vi har sakerna i våra egna händer och det ansvaret tycker vi om att förvalta på bästa sätt för hela vår omvärld – kunder, anställda och vår påverkan på våra gemensamma resurser. Det är med detta som grund vi utvecklat Ballingslöv under 90 år och vi har ingen annan ambition än att fortsätta skapa ett hållbart köksliv även i framtiden.

 Den yttersta nivån av att skapa ett hållbart köksliv är att tillverka produkter som har en lång livslängd och tål de dagliga utmaningarna i ett kök på bästa sätt. Därför är vi ytterst noggranna när och hur vi väljer material och hur vi designar våra produkter. Vår ambition är att med detta som grund tillverka ett kök när andra tillverkar två.

 Med vår långa historia och 90 år av ansvarstagande i svensk tillverkning gör vi också allt vi kan för att på bästa sätt kunna komplettera äldre kök med eventuella uppdateringar som kan tänkas behövas.

 • Miljö - Mål och riktlinjer

  Mål och riktlinjer

  Miljöarbetet är en kontinuerlig process utan slut. Vi sätter hela tiden upp nya mål och riktlinjer, inte minst vad gäller våra mål att minska utsläppen och vår energiförbrukning. Tack vare vår tradition och våra engagerade medarbetare finns det idag ett väl strukturerat miljö- och kvalitetsarbete hos oss på Ballingslöv.

 • Höga krav i alla led

  Trots att trä är en råvara som i sig är naturlig, strävar vi efter att minimera miljöpåverkan genom att ställa krav på tillverkare och leverantörer så att produkterna följer gällande miljönormer och, i ursprungsledet, ett miljövänligt och ansvarsfullt skogsbruk.

 • Kretsloppstänkande

  Ledstjärnan i Ballingslövs miljöarbete är kretsloppstänkande. Detta är en viktig utgångspunkt redan i design- och utvecklingsfasen av en ny produkt. Så mycket som möjligt ska vara biologiskt nedbrytbart utan att produkten tappar i livslängd.

Vårt miljöarbete genom åren

Som det miljömedvetna företag vi är jobbar vi givetvis ständigt med förbättringar i vårt miljöarbete. Här är några milstolpar i vårt pågående miljöarbete. Vill du läsa mer om vårt miljöarbete på Ballingslöv?

 • Utsläpp av organiska lösningsmedel

  Utsläpp av organiska lösningsmedel

  •  1992, 1995, 2010 och 2011 gjordes investeringar i effektiva reningsanläggningar
  •  1995 och 2003 installerades destillationsutrustningar
  •  Totalt renas idag 115 000 m3/h lösningsmedelbemängd luft i timmen

 • Utsläpp av stoft från panncentral

  Utsläpp av stoft från panncentral

  •  1984 påbörjades arbetet med rökgasrening
  •  Flera investeringar har gjorts genom åren
  •  Utsläppen har minskat från 195 mg/nm3 1989 till 9 mg/Nm3 tg

 • Energiförbrukning

  Energiförbrukning

  •  1984 installerades en ny panna som möjliggör uppvärmning via förbränt materialspill
  •  Flera investeringar har gjorts genom åren i exempelvis ledbelysning, lågenergilampor och frekvensstyrda flöden för att minska elanvändningen

 • Avfallshantering

  Avfallshantering

  •  1995 påbörjades källsortering i sju avfallsslag vilket innebar en reduktion av deponiavfall med 75 %
  •  Idag sorteras 46 avfallstyper varav 15 klassas som farligt avfall